Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล และพริ้นเตอร์ ให้สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล และพริ้นเตอร์ ให้สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย นำโดยบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล เครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ท เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ครบชุดจากแคนนอน ให้แก่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อทดแทนการใช้พลาสติก  โดยมีคุณ พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ (คนที่ 3 จากขวา) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ และมีศาสตราจารย์ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำคู่มือการปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ของกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======