Impact-Site-Verification: 71731b28-6515-46b4-a1fe-c3af7dfa427f แคนนอน ให้บริการรับส่งซ่อมพรินเตอร์และกล้อง รองรับการทำงานแบบ Work from home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) - Happy Tech Blog

Header Ads

Hightlight

แคนนอน ให้บริการรับส่งซ่อมพรินเตอร์และกล้อง รองรับการทำงานแบบ Work from home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)


 

#CanonThailand #CanonDeliveryService #บริการซ่อมพรินเตอร์และกล้อง #ห่างกันแต่ไม่ห่างไกลปลอดภัยจากโควิด19 #DCPR


แคนนอน ให้บริการรับส่งซ่อมพรินเตอร์และกล้องรองรับการทำงาน
แบบ Work from home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

แคนนอน พร้อมให้บริการ Canon Delivery Service รับส่งสินค้า ซ่อมทั้งพรินเตอร์ กล้อง และเลนส์ รวมถึงบริการซ่อมพรินเตอร์ที่บ้านหรือสำนักงานแบบ on-site service ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และธุรกิจที่ต้องทำงานแบบ Work From Home  ในช่วงที่มีมาตราการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยอัตราค่าบริการส่งซ่อมพรินเตอร์ขึ้นอยู่กับระยะประกัน และอัตราค่าบริการส่งซ่อมกล้อง ขึ้นอยู่กับประเภทการขอรับบริการ เริ่มต้นที่ 200 บาท (ปรับลดจากอัตราปกติ) ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 30 มิ.ย. 2563  โดยแคนนอนได้เพิ่มมาตรการ ในการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ด้วยการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการซ่อมทุกชิ้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลลกอฮอลล์ การกำหนดให้พนักงานซ่อมบำรุงทุกคนต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงานซ่อม ทั้งในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคที่สำนักงานใหญ่ และเมื่อให้บริการนอกสถานที่  การวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานซ่อมบำรุงทุกคน รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องมือซ่อมบำรุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่สนใจใช้บริการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Canon Call Center 0-2344-9988 หรือ Line @Canon Thailand 
อนึ่ง เพื่อตอบรับมาตราการการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ของภาครัฐฯ ทางบริษัท แคนนอนฯ มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการลูกค้าทั่วไป ณ ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขาเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นี้
###

ไม่มีความคิดเห็น

======= Start Skimlink ======= ======= Stop Skimlink =======